การแปลงข้อมูลใน Excel จากแนวตั้งให้เป็นแนวนอน ด้วยฟังก์ชัน TRANSPOSE

1.  เรามีข้อมูลในแนวตั้งที่ต้องการแปลงให้เป็นแนวนอนคือ A2 ถึง B6

2. คลุมคอลัมน์ที่ต้องการวางข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนมีทั้งหมด 5 คอลัมน์ 2 แถว

 

3. พิมพ์สูตรในช่องสูตร =TRANSPOSE (A2:B6) แล้วกด ctrl + shift + enter  แค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นแนวนอนแล้วค่ะ