การปริ้นงานใน Excel ให้พอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว

เมื่อเราต้องการสั่งปริ้นข้อมูลเอกสารให้มีขนาดพอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลไม่ต้องเปิดเอกสารหลายหน้าให้วุ่นวาย แต่เมื่อนำข้อมูลหลายๆหน้ามารวมกันในหน้าเดียวจะทำให้ตัวอักษรในเอกสารของเราเล็กลง

https://www.youtube.com/watch?v=yyoUisA9WYw&feature=emb_title

1. เปิดข้อมูลที่เราต้องการปริ้นขึ้นมา

2. เมื่อมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก File > Print จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราต้องการปริ้นจะไม่ครบตามที่เราต้องการ

3. เลือก No Scaling แล้วเลือก Fit sheet on one page

4. เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตั้งค่าและหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้ว

หลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วจะเห็นว่าข้อมูลจะพอดีกับหนึ่งหน้ากระดาษ A4