การขึ้นบรรทัดใหม่ Row เดิมใน Excel

ถ้าใน Microsoft Word เราจะกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใน Microsoft Excel เราต้องกด Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม ดังรูปภาพ