การแปลงไฟล์เอกสาร Word เป็น PDF

ขั้นตอนแรกเราต้องมีเอกสารงานของเราก่อน เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วต้องการที่จะบันทึกไฟล์เป็น PDF เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เรานำไฟล์ไปเปิดในเครื่องอื่นไม่ทำให้การจัดรูปแบบหรือ Front เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนการบันทึก

ข้อมูลทีเราต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PDF

 

คลิกเลือก File > Save as > เลือก Folder ที่เราต้องการเก็บข้อมูล > ตรงช่อง Save as type เราก็เลือกเป็น PDF แล้วกดบันทึก

เสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ PDF ตามที่เราต้องการ