การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรใน Excel โดยใช้สูตร BAHTTEXT

ฟังก์ชัน BAHTTEXT เป็นการแปลงค่าจากจำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรเวลาที่เราต้องรวมยอดสุทธิจากค่าทีเป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษร

คลิกคอลัมน์ที่เราต้องการเขียนตัวอักษร แล้วพิมพ์สูตร  =BAHTTEXT (C4) ในที่นี้ C4 คือค่าที่เราต้องการจะแปลงให้เป็นตัวอักษร   เสร็จแล้วกด Enter เพียงแค่นี้ก็จะได้ตัวอักษรที่เราต้องการพิมพ์เป็นค่าจำนวนเงิน