ฟังก์ชัน PMT ใน Excel การคำนวณค่างวดเงินกู้

ฟังก์ชัน PMT ใช้ในการคำนวณค่างวดที่เราจะต้องจ่ายหรือการคำนวณการจ่ายเงินกู้ จะคำนวณจากการชำระเงินที่คงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

รูปแบบของฟังก์ชัน PMT

  • rate   = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • nper = งวดทั้งหมดที่จะต้องผ่อนชำระ
  • p       = ค่าปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าเงินต้น
  • type  = ค่างวดการชำระเงิน (ค่าเป็น 0 สิ้นสุดการชำระงวด ค่าเป็น 1 งวดเริ่มต้นหรืองวดแรก)
  • fv      = มูลค่าเงินในอนาคต หรือเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการจ่ายงวด

ตัวอย่าง คุณต้องการซื้อรถ 1 คัน ในราคา 580,000 บาท โดยต้องผ่อนชำระทั้งหมด 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี อยากทราบว่าต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร

ใช้สูตรการคำนวณดังนี้ เสร็จแล้วกด Enter

เสร็จแล้วเราก็จะได้ค่างวดที่จะต้องจ่ายต่อเดือน