การหาผลรวมตัวเลข

การหาผลรวมเป็นการนำค่าหลายค่ามารวมกันโดยใช้สูตร =SUMการหาผลรวมใน Excel ทำได้ง่ายๆและหลายวิธี

การหาผลรวมอัตโนมัติด้วย AutoSum คลิกเม้าส์คอลัมน์ที่เราต้องแสดงผลลัพธ์แล้วเลือก AutoSum แล้วกด Enter โปรแกรมจะคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติ

 

การหาผลรวมด้วยการพิมพ์สูตรเอง ใส่สูตร =SUM(เซลล์ที่ต้องการรวม : เซลล์สุดท้ายต้องการรวม) เช่น =SUM(B3:E3) แล้ว Enter ก็จะได้ผลรวมออกมา