ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ Excel จึงมีข้อมูลหลากหลายชนิด ซึ่งแบ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้

  • ข้อมูลตัวอักษร (Text) เป็นข้อมูลประเภทข้อความหรือตัวเลขก็ได้แต่เราจะไม่นำข้อมูลชนิดนี้ไปคำนวณ
  • ข้อมูลตัวเลข (Number) เป็นข้อมูลตัวเลขซึ่งจะมีสัญลักษณ์ทางการเงินข้อมาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ระบบจะคิดจริงของจำนวณนั้นคือหารด้วย 100 ข้อมูลชนิดตัวเลขจะชิดขวาเสมอ
  • ข้อมูลเวลา (Time) คือข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งจะใช้เครื่องหมาย (:) คั่น ชั่วโมง : นาที : วินาที
  • ข้อมูลวันที่ (Date) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เดือน ปี การป้อนข้อมูลเดือนเราจะใส่เป็นชื่อเต็มหรือตัวเลขก็ได้ ข้อมูลปีถ้าไม่ระบุจะคิดเป็นปีปัจจุบัน
  • สูตร (Formula) เป็นข้อมูลที่มีฟังก์ชันและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย