การผสานเซลล์หรือการ Merge cells

การ Merge cells เป็นการรวมหลายๆเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรให้อยู่ตรงกลาง เหมาะแก่การจัดรูปแบบในส่วนของหัวข้อเรื่อง

การ Merge cells จะมี่ให้เลือก 3 รูปแบบ

  • Merge & Center  เป็นการรวมเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวและจัดรูปแบบตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลาง
  • Merge Across เป็นการรวมเซลล์เฉพาะที่อยู่ในแนวนอน
  • Merge Cells เป็นการรวมเซลล์ทุกเซลล์ที่เราเลือก
  • Unmerge Cells เป็นการยกเลิกการ Merge Cells

  • Merge Across เป็นการรวมเซลล์เฉพาะที่อยู่ในแนวนอน

  • Merge Cells เป็นการรวมเซลล์ทุกเซลล์ที่เราเลือก

  • Unmerge Cells เป็นการยกเลิกการ Merge Cells