การจัดตำแหน่งของข้อมูลในเซลล์

การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้งภายในเซลล์

โดยปกติข้อความที่เราป้อนเข้าไปจะอยู่ในตำแหน่งขอบล่างของของเซลล์ ซี่งเราสามารถจัดข้อความให้อยู่ในตำแหน่งขอบบน กลาง และ ล่าง ได้ดังนี้

จะเห็นว่าเริ่มแรกข้อความของเราจะอยู่ที่ขอบล่างของเซลล์

เมื่อต้องการจัดรูปแบบตำแหน่งของข้อความแนวตั้งภายในเซลล์สามารถทำได้ดังนี้

การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอนภายในเซลล์

การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน เป็นการจัดข้อความให้อยู่ชิดซ้าย กลาง และขวา โดยปกติข้อมูลประเภทข้อความจะอยู่ชิดซ้ายเสมอ เราสามารถจัดให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆได้ดังนี้