แถบสูตร Formulas ใน Excel

ฟังก์ชันใน Formulas จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่

  • ตรรกะ (Logical) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณแบบมีเงื่อนไข เช่น ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์ TRUE OR FALSE
  • สถิติ (Statistical) ใช้ในการคำนวณหาค่าทางสถิติ เช่น การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์ หาค่าสูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และอื่นๆอีกมากมาย
  • ข้อมูล (Database) เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เช่น การค้นหาข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ การนับจำนวน เป็นต้น
  • การเงิน (Financial) เป็นฟังก์ที่ใช้คำนวณค่าทางการเงิน เช่น การคิดดอกเบี้ย การหาค่างวดที่ต้องจ่าย เป็นต้น
  • ข้อความ (Text) เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับข้อความหรือตัวอักษร เช่น การนับจำนวนตัวอักษร การแปลงตัวอักษร เป็นต้น
  • ข้อมูล (Information) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในเซลล์
  • วันที่และเวลา (Date & Time) เป็นฟังก์ชันที่จัดการเรื่องของเวลา และการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เดือน ปี
  • คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (Math & Trig) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหาค่าตรีโกณมิติและค่าทางคณิตศาสตร์
  • การค้นหาและอ้างอิง (Lookup & Reference) เป็นฟังก์ที่ใช้อ้างอิงและค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการดึงข้อมูลออกมาใช้งาน
  • ฟังก์ชันเพิ่มเติม (More Functions) ฟังก์ชันเพิ่มเติม