ฟังก์ชันพื้นฐานที่นิยมใช้งานใน Excel

ฟังก์ชันพื้นฐานที่นิยมใช้ในการคำนวณมีดังนี้

 • COUNTBLANK ฟังก์ชันที่ใช้นับเซลล์ว่าง
 • COUNT ฟังก์ชันที่ใช้นับเซลล์จำนวนข้อมูลตัวเลข
 • COUNTA ฟังก์ที่ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ทุกประเภท
 • MAX ฟังก์ชันคำนวณหาค่าสูงสุด
 • MIN ฟังก์ชันคำนวณหาค่าต่ำสุด
 • SUM ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวม
 • AVERAGE ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างการป้อนสูตรต่างๆ

 • COUNTBLANK ฟังก์ชันที่ใช้นับเซลล์ว่าง

 • COUNT ฟังก์ชันที่ใช้นับเซลล์จำนวนข้อมูลตัวเลข

 

 • COUNTA ฟังก์ที่ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ทุกประเภท

 • MAX ฟังก์ชันคำนวณหาค่าสูงสุด

 • MIN ฟังก์ชันคำนวณหาค่าต่ำสุด

 • SUM ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวม

 • AVERAGE ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย

 

แสดงผลการคำนวณและสูตรต่างๆต้น