หาผลรวมตามเงื่อนไข ฟังก์ชัน SUMIF ใน Excel

ฟังก์ชัน SUM ปกติเราจะใช้ในการหาผลรวามทั้งหมดในเซลล์ที่เราต้องการ แค่ถ้าหากเราต้องการที่จะหาผลรวมเฉพาะบางรายการเท่านั้น เราก็ใช้ SUMIF โดยจะต้องระบุเงื่อนไขที่เราต้องการทราบ เช่น ต้องการทราบสินค้าบางรายการ รายการสินค้ามากกว่า น้อยกว่า เท่าไหร่ ซึ่งเราสามาเพิ่มเงื่อนไขที่เราต้องการเข้าไปในสูตร

รูปแบบของฟังก์ชัน

SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Range > ช่วงเซลล์ที่จะใช้ทดสอบเงื่อนไข

Criteria > เป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องระบุซึ่งจะต้องในเครื่องหมาย “ ” เสมอ เช่น “กางเกง”

Sum_range > เซลล์ที่ต้องการหาผลรวม

อธิบาย

เซลล์ที่เราต้องการนำมาทดสอบเงื่อนไขเป็นในส่วนของสินค้า เงื่อนไขของเราคือ “กางเกง” A2:A16 ส่วนเซลล์ที่เราต้องการหาผลรวมคือ จำนวน ต้องการทราบว่าสินค้าที่เป็นกางเกงมีจำนวนเท่าไหร่ ช่วงเซลล์คือ E2:E16

หาผลรวมของสินค้าที่มีราคามากว่าหรือเท่ากับ 500 มีจำนวนเท่าไร

ใช้สูตร =SUMIF(D2:D16,”>=500″,E2:E16)