การหาอัตราดอกเบี้ยใน Excel ด้วยฟังก์ชัน RATE

การคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยในโปรแกรม Excel เราจะใช้ฟังก์ชัน RATE เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่องวดหรือเงินลงทุนโดยคิดเป็นรายปี เช่น ทานตะวันไปกู้เงินมาลงทุนเปิดร้านขายเสื้อผ้า 500,000 บาท โดยจะต้องจ่ายคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 8,200 บาท เป็นเวลา 8 เดือน ถ้าเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของอัตราดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปเป็นรายเดือนหรือรายปี ได้ดังนี้

รูปแบบของฟังก์ชันที่เราใช้มีดังนี้

  • RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)
  • nper จำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงิน (จำนวนปี * 12เดือน)
  • pmt ยอดการชำระเงินแต่ละงวด (ค่าลบ)
  • pv ยอดเงินรวมทั้งหมด (ยอดปัจจุบันของเงินทุน)
  • อาร์กิวเมนต์ fv,type จะเหมือนกับฟังก์ชันอื่นๆ
  • guess การคาดการว่าอัตราจะเป็นเทาไหร่ (ไม่ระบุก็ได้)