ฟังก์ชัน Date & Time ใน Excel

ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของวันที่และเวลาเราสามารถนำมาคำนวณได้เช่นกัน คือการเอาข้อมูลวันที่มาบวกกับตัวเลขเพื่อเป็นการเพิ่มวันที่ เป็นต้น ซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างที่เราใช้เกี่ยวกับข้อมูลวันที่และเวลาดังนี้

DATE แปลงค่าตัวเลขแบบข้อความให้อยู่ในรูปแบบของวัน เดือน ปี =DATE(year,month,day)
TODAY เป็นการแสดงวันที่ปัจจุบันตามเครื่องของเราโดยแสดงเฉพาะวันที่ไม่แสดงเวลา =TODAY()
NOW เป็นการดึงข้อมูลวันเวลาปัจจุบันจากเครื่องมาแสดงในเซลล์ =NOW()
DAY เป็นการหาค่าวันที่ในรูปแบบของตัวเลขโดยลำดับจากวันที่ 1 ถึง 31 วัน =DAY(seriel_number)
TIME เป็นการแปลงค่าตัวเลขจาก ชั่วโมง นาที วินาที ให้เป็นเวลา =TIME(hour,minute,second)
WEEKLY เป็นการหาค่าตัวเลขของวันใน 1 สัปดาห์ (ภายใน 7 วัน) =WEEKDAY(serial_number,[return_type]) return_type คือ ตัวเลขแทนวัน เช่น 1 Sunday 7 Saturday ตามลำดับ
MONTH หาค่าเดือนในรูปแบบเลขลำดับ จาก 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) =MONTH(serial_number)
YEAR การหาค่าข้อมูลของปีที่ระบุให้เป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 2019 =YEAR(serial_number)
EDATE เป็นการหาค่าวันที่เดียวกันของเดือนก่อนหน้าหรือเดือนถัดไป =EDATE(start_date,month)
DAYS360 เป็นการคำนวณวันระหว่างวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด =DAYS360(start_,date,end_date)
EOMONTH หาค่าวันที่วันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าหรือเดือนถัดไป =EMONTH(start_date,months)
WORKDAY หาวันที่จากวันเริ่มต้นที่ระบุไปตามจำนวนวันทำงานที่ต้องการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ =WORKDAY(start_date,days,[holiday])