คีย์ลัดใน Excel จำง่ายใช้คล่อง

ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณแน่นอนว่าโปรแกรมแรกที่เรานึกถึงก็คือ โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในด้านการคำนวณ การจัดการด้านตาราง และการทำงานในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และเพื่อให้การใช้งานสะดวกและง่ายขึ้นเราจึงมีความจำต้องใช้คีย์ลัดของ Excel เข้ามาในการทำงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในบางส่วนออกไปทำให้เราทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งคีย์ลัดใน Excel ที่เรานิยมใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะ 

คีย์ลัดใน Excel

 กด Ctrl + H = ไปแท็บ หน้าแรก

 Ctrl + s =   Save

Ctrl + O =   เปิดไฟล์

 กด Ctrl + Enter = บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์

 กด Ctrl + Alt + F9 = คำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug

 กด Ctrl + Click = เลือกเซลล์หลาย ๆ เซลล์พร้อมกัน

 กด Ctrl + . (จุด) = สำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้

 กด Ctrl + Home = ไปที่บนสุดเซลล์ซ้าย

 กด Ctrl + End = ไปยังเซลล์ขวาล่างสุด

 กด Ctrl + 9 = เป็นการซ่อนแถวที่เราเลือก

 กด Ctrl + 0 = เป็นการซ่อนคอลัมน์ที่เลือก

 กด Alt + A = ไปที่แท็บข้อมูล 

 กด Alt + W = ไปที่แท็บมุมมอง 

 กด Ctrl + ; = ใส่วันเดือนปี

 กด Ctrl + : = ใส่เวลา

 กด Ctrl + C = การ Copy

 กด Ctrl + V = การวางข้อความ (Place)

 กด Ctrl + X = ต้องการตัด (Cut)

 กด Ctrl + S = ต้องการบันทึก (Save)

 กด Ctrl + Z = ต้องการเลิกทำหรือย้อนกลับ

 กด Ctrl + B = ทำตัวหนา

 กด Ctrl + W = ปิดสเปรดซีต 

 กด Alt + N = ไปที่แท็บแทรก 

 กด Alt + P = ไปที่แท็บเค้าโครงกระดาษ 

 กด Alt + M = ไปที่แท็บสูตร 

 กด Alt + H, B = เพิ่มเส้นขอบ

 กด Alt + H, A แล้วกด C = จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง 

 กด Alt + H, D แล้วกด C = ลบคอลัมน์

 กด End หรือ กดปุ่มลูกศร = ไปยังเซลล์สุดทางในทิศนั้น

 กด Shift + End หรือ กดปุ่มลูกศร = เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น

 กด F4 = เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ในตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร

 กด F4 = ต้องการให้ทำคำสั่งล่าสุดอีกครั้ง

 กด F5 = ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto)

 กด F9 = ต้องการคำนวณ

 กด Shift + F9 = คำนวณเฉพาะ active sheet

 กด Alt + Enter = ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

 กด Alt + F11 = สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE

 กด F1 = Help ขอความช่วยเหลือ

 กด F2 = Edit (แก้ไขข้อความต่าง ๆ)

 กด F3 = Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร