ประเภทของ Domain Name

Domain Name เป็นชื่อเว็บไซต์ ที่เวลาเราทำเว็บเสร็จแล้วจะนำเผยแพร่หรือเมื่อเราต้องการที่จะอัพโหลดเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นอินเตอร์เน็ต ให้คนอื่น ๆ ได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา เราจะต้องจดเมนเนมเป็นของตัวเองก่อน

ประเภทของโดเมนเนม

1. โดเมนเนม 2 ระดับ

ซึ่งโดเนมประเภทนี้จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น www. Kapook.com

ประเภทของโดเมนเป็นคำย่อยขององค์กร หรือหน่วยงาน ซึ่งประเภทที่เราพบบ่อยที่สุดก็จะมี

.com องค์กรพาณิชย์ องค์กรการค้า

.edu สถาบันการศึกษา

.org องค์กรไม่แสวงผลกำไร

.net องค์ที่ให้บริการด้านเครือข่าย

.gov องค์กรรัฐบาล

.mil เป็นองค์กรทางทหาร

2. โดเมน 3 ระดับ

โดเมนประเภทนี้จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทโดเมน . ชื่อประเทศ เช่น www.thairath.co.th เป็นต้น มีการจดทะเบียนภายในประเทศนั้น ๆ

.co องค์กรพาณิชย์ องค์กรการค้า

.ac สถาบันการศึกษา

.or องค์กรไม่แสวงผลกำไร

.net องค์ที่ให้บริการด้านเครือข่าย

.go องค์กรรัฐบาล

.in บุลคลทั่วไป (Individual)

และจะตามด้วยตัวอักษรตัวย่อประเทศที่ตั้งขององค์กร

.th ประเทศไทย

.uk ประเทศอังกฤษ

.cn ประเทศจีน

.au ประเทศออสเตรเลีย

.jp ประเทศญี่ปุ่น