การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์แบบ Relative และ Absoluteใน Excel

การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในสูตรจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้

การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference) เป็นการเก็บค่าเซลล์ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเซลล์ที่ถูกอ้างอิง เมื่อมีการคัดลอกหรือย้ายตำแหน่ง โดยตำแหน่งของเซลล์ที่อ้างอิงจะเปลี่ยนอัตโนมัติ

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference) เป็นการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการคัดลอกหรือย้ายเซลล์ โดยจะใช้เครื่องหมาย $ ในการล็อคเซลล์นั้นไว้

การอ้างอิงแบบผสม (Mixed Reference) เป็นการผสมกันระหว่างแบบสัมพัทธ์และแบบสัมบูรณ์

  • ในการอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute นั้น ถ้าเราไม่ต้องการพิมพ์เครื่องหมาย $ เองเพื่อให้ล็อคสูตรก็ให้เรากด F4  ซึ่งการกด F4 นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงการอ้างเซลล์ตามลำดับ
  • การกด F4 ครั้งที่ 1 เป็นการล็อคทั้งแถวและคอลัมน์
  • การกด F4 ครั้งที่ 2 เป็นการล็อคแถวอย่างเดียว
  • การกด F4 ครั้งที่ 3 เป็นการล็อคคอลัมน์อย่างเดียว
  • การกด F4 ครั้งที่ 4 เป็นการยกเลิก / ไม่ล็อคเซลล์

ตัวอย่างการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในสูตร

ใส่สูตรที่เราต้องการจะคำนวณแล้วไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะล็อค Absolute จากนั้นกด F4 เพื่อทำการล็อคเซลล์อ้างอิงนั้น ๆ จากตัวอย่างนี้เซลล์ที่เราต้องการจะอ้างอิงก็คือเซลล์ B11 เราก็คลิกที่ B11 แล้วกด F4 ก็จะขึ้นเครื่องหมาย $ ให้เราอัตโนมัติ

เมื่อเสร็จแล้วกด Enter แล้วลากก็อปปี้สูตรลงมาได้เลยค่ะ จะเห็นว่าเซลล์ที่เป็นแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference) จะเปลี่ยนเองโดยอัตมัติส่วนเซลล์ที่เราล็อคไว้หรือการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference) จะยังคงอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์นั้น ๆ เสมอ