การตั้งชื่อเซลล์ใน Excel

การตั้งชื่อเซลล์จะมีผลกับการอ้างอิงตำแหน่งของเซลล์ในการคำนวณ ซึ่งต้องระบุเซลล์ด้วย โดยปกติเราก็จะใช้ชื่อเซลล์ A1,  A2 ในการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ แต่เราสามารถกำหนดชื่อให้เซลล์ได้ว่าเราจะให้เซลล์นั้น ๆ ชื่อว่าอะไร อาจจะหนึ่งเซลล์หรือหลาย ๆ เซลล์ก็ได้ เพื่อให้การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์เข้าใจง่าย  สามารถสื่อสารกันในเรื่องงานได้ง่ายขึ้น

หลักการตั้งชื่อเซลล์

  • การตั้งชื่อเซลล์สามารถตั้งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่จะถือว่าเป็นค่าเดียวกัน
  • การตั้งชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือ Underscore (_) เท่านั้น
  • การตั้งชื่อต้องไม่ซ้ำกับชื่อตำแหน่งเซลล์อื่น ๆ ที่มีอยู่บนเวิร์คชีท
  • ชื่อจะประกอบด้วยตัวอักษร, ตัวาเลข, และเครื่อง จุด (.), Underscore (_), Question mark (?) และ Backslash (\) เท่านั้น ซึ่งจะมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร

วิธีการตั้งชื่อด้วย Name Box

เลือกกลุ่มเซลล์ที่เราต้องการตั้งชื่อ > คลิกที่ Name Box > ใส่ชื่อที่เราต้องการ แล้วกด Enter

วิธีตั้งชื่อด้วย Define Name

เราสารถใช้ตั้งชื่อเซลล์ในคำสั่ง Define Name ได้ด้วย ซึ่งเราสามารถตั้งขอบเขตการใช้งาน และสามารถใส่ความคิดเห็นหรือคำอธิบายได้ด้วย

เลือกกลุ่มเซลล์ที่เราต้องการตั้งชื่อ > Formulas > Define Name > ตั้งชื่อเซลล์ที่เราต้องการ > OK

ตัวอย่างการใช้งานเซลล์ที่เราตั้งชื่อ