ฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยใน Excel ฟังก์ชัน AVERAGE

การหาค่าเฉลี่ยใน Excel สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE หรือ AVERAGEIF ซึ่งช่วยคำนวณค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่คุณระบุได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ในการหาค่าเฉลี่ยใน Excel

=AVERAGE(number1, [number2], …)

เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยใน Excel ให้พิมพ์สูตร =AVREGE(เซลล์ข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย(1), เซลล์ข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย(2),…) เมื่อใส่สูตรเสร็จแล้วกด Enter

อย่างเช่น =AVERAGE(H2:I2) สูตรนี้จะคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าในเซลล์ H2 ถึง I2

ค่าเฉลี่ยคืออะไร

ค่าเฉลี่ย (Mean) คือผลบวกของชุดข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดในชุดนั้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงค่ากลางของชุดข้อมูลนั้น ๆ

ตัวอย่างการหาค่าเฉลี่ย

บริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้แต่ละเดือนดังนี้ :

  • เดือนมกราคม มียอดขายทั้งหมด 2,500,000 บาท
  • เดือนกุมภาพันธ์ มียอดขายทั้งหมด 890,000 บาท
  • เดือนมีนาคม มียอดขายทั้งหมด 569,000 บาท

ยอดขายเฉลี่ยไตรมาสแรกของบริษัทนี้คือ 2,500,000 + 890,000 + 569,000 = 3,959,000/3 = 1,319,666.67 บาท

นำยอดขายทั้งหมดมารวมรวมกัน แล้วหารด้วยจำวนวนของชุดข้อมูลเช่น ตัวอย่างนี้หาข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน เราก็หาร 3

ได้ยอดขายเฉลี่ยคือ 1,319,666.67 บาท

วิธีใช้ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยใน Excel อย่างง่าย โดยใช้ทางลัด

  • เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย
  • เลือก Quick Analysis หรือ ctrl + Q
  • เลือก Totals > เลือก Average ตามช่วงข้อมูลที่จะให้แสดงผลลัพธ์ว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง