การแบ่งคอลัมน์ใน Word

การแบ่งคอลัมน์ใน Word คือ การแบ่งคอลัมน์ของข้อความในเอกสาร เพื่อให้งานเอกสารของเรามีความหน้าสนใจเป็นระเบียบ หรือแบ่งหมวดหมู่อย่างจัดเจนมากขึ้น เช่นในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือในนิตสาร เมื่อเราเลือกการแบ่งคอลัมน์แล้วข้อความในเอกสารของเราจะแบ่งจัดเรียงคอลัมน์โดยอัติโนมัติ ซึ่งปกติแล้วหน้ากระดาษของเราจะมีคอลัมน์เดียว

วิธีแบ่งคอลัมน์ใน Word

เมื่อเราเปิดเอกสารขึ้นมาตอนแรกจะเห็นว่าเอกสารของเราเป็นคอลัมน์เดียว ไม่มีการแบ่งคอมลัมน์ในงานเอกสารของเรา

เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ใน Word ให้กับงานเอกสารเราก็เลือกที่ Layout (เค้าโครง) > จากนั้นเลือก Columns แล้วเราก็เลือกคอลัมน์ได้ตามต้องการ

เมื่อต้องการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติมก็เลือกที่ More Columns…  ซึ่งสามารถกำหนดคอลัมน์ได้เอง และกำหนดความกว้างและช่องว่างของคอลัมน์ได้ตามความาเหมาะสม

เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลือกที่ OK ได้เลย