การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก

หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์หนังสือราชการ

เปิดโปรแกรมที่ต้องการจะพิมพ์หนังสือราชการขึ้นมาเลือกหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 จากนั้นให้ไปที่ Layout > แล้วเลือก Page Setup

ตั้งค่าหน้ากระดาษตามรูปภาพด้านล่างจากนั้นกด OK

เมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วจะเห็นว่าเหลือพื้นที่สำหรับพิมพ์เอกสารโดยวัดจากไม้บรรทัดจะเริ่มจาก 0 – 16 เซนติเมตร

จากนั้นก็ตั้งค่าห่างระหว่างบรรทัดโดยคลิกเลือกที่มุมแท็บ Paragraph

ในส่วนของ Line Spacing หรือระยะห่างบรรทัดเลือกเป็น Single หรือ หนึ่งเท่า เสร็จแล้วกด OK ดังรูปภาพด้านล่าง

เมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วเราก็จะ Insert หรือแทรกครุฑเข้ามา ก็ไปเลือกที่ Insert > Pictures > This Device… แล้วก็แทรกรูปครุฑเข้ามา ซึ่งขนาดของครุฑที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการจะมี 2 ขนาด คือ 3 เซนติเมตรและ 1.5 เซนติเมตร เมื่อเราแทรกครุฑเข้ามาแล้วก็ตั้งค่าความสูงของครุฑเป็น 3 เซนติเมตร

เลือกตามรูปภาพด้านล่าง จากนั้นก็ลากครุฑมาไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ