คณิตศาสตร์ ม.1 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม

การบวกจำนวนเต็ม

  1. จำนวนเต็มบวก บวกกับ จำนวนเต็มบวก ก็คือการบวกจำนวนนับธรรมดานั่นเองค่ะ เช่น 4 + 5  = 9
  2. จำนวนเต็มลบ บวกกับ จำนวนเต็มลบ ซึ่งการบวกกับของจำนวนเต็มลบเราจะใช้ค่าสัมบูรณ์เข้ามาช่วยค่ะ โดยการนำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบนั้น ๆ มาบวกกันแล้วใส่ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มลบค่ะ เช่น (-2) + (-3) เมื่อถอดค่าสัมบูรณ์แล้วก็จะได้ 2 + 3 = 5 ถ้าจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบคำตอบที่ได้จะเป็นลบค่ะ ดังนั้น (-2) + (-3) = -5
  3. จำนวนเต็มบวก บวกกับ จำนวนเต็มลบ ให้เรานำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่ามาลบค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าค่ะ แล้วคำตอบให้ตอบตามค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า

เช่น 5 + (-2)  ถอดค่าสัมบูรณ์ก็จะได้ 5 – 2 = 3

ถ้า   (-5) + 2 ถอดค่าสัมบูรณ์ก็จะได้ 5 – 2 = -3 เหตุผลที่ตอบ -3 เพราะว่าค่าสัมบูรณ์ของ -5 มากกว่า 3 ค่ะ

การลบจำนวนเต็ม

การลบจำนวนเต็มเราจะมีหลักการคิดคือ  ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใด ๆ เขียนได้ดังนี้ a-b = a+(-b)

เช่น 5 – 8 = 5 + (-8) = -3 เพราะค่าสัมบูรณ์ของ -8 มากกว่า 2 ดังนั้นคำตอบจึงติดลบค่ะ

การคูณจำนวนเต็ม

จำนวนเต็มบวก คูณกับ จำนวนเต็มบวก ก็คือการนำจำนวนนับมาคูณกันธรรมดาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวก เช่น 7×8 = 56

จำนวนเต็มบวก คูณกับ จำนวนเต็มลบ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นลบ เช่น 7x(-8) = -56 และ (-7)x8 = -56

จำนวนเต็มลบ คูณกับ จำนวณเต็มลบ ก็คือการนำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบนั้น ๆ มาคูณกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวกค่ะ เช่น (-4) x (-3) = 12

การหารจำนวนเต็ม

ถ้าตัวตั้งและตัวหาร เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ เราก็หารแบบจำนวนนับทั่ว ๆ ไปซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าบวกค่ะ

ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบ ให้เราถอดค่าสัมบูรณ์ทั้งตัวตั้งและตัวหารจากนั้นนำมากหารกันแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นบวกค่ะ

ถ้ามีจำนวนใดจำนวนหนึ่งของตัวตั้งหรือตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบ ให้ถอดค่าสัมบูรณ์แล้วได้ผลลัพธ์เป็นลบค่ะ