คณิตศาสตร์ ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต

จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

จุด เส้นตรง ระนาบ

จุด

คือ ใช้เพื่อแสดงตำแหน่ง เราใช้ .  เป็นสัญลักษณ์แทนจุด และมีการระบุด้วยการใส่ตัวอักษรกำกับไว้ด้วย เช่น

. A  สัญลักษณ์ดังกล่าวแทนด้วยจุด A

เส้นตรง

คือเส้นที่มีความยาวไม่จำกัดและไม่คำนึงถึงความกว้างของเส้นตรง จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ AB ซึ่งเราจะเขียนสัญลักษณ์ AB ได้ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ ดังรูปด้านล่าง

เส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

ระนาบ

คือแนวเส้นที่ต่อเนื่องกัน ปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทำ ให้เกิดรูปร่าง(Shape) เช่น พื้นผิว ผาผนังหนังห้อง แผ่นกระดาษ เป็นต้น

สมบัติของจุดและเส้นตรง

เส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุดสองสจุดที่กำหนดให้

จากตัวอย่างนี้จะกำหนดให้จุด A และจุด B ซึ่งเราสามารถลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้น

ถ้าเส้นตรงสองเส้นลากตัดกันจะตัดกันได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างกำหนดให้เส้นตรง A1 และ A2 ตัดกันที่จุด P เพียงจุดเดียวเท่านั้น

ส่วนของเส้นตรง

ส่วนของเส้นตรง คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย 2 จุด ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วย โดยมีจุด A และจุด B เป็นจุดปลายสองจุด หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า BA เขียนแทนด้วย

รังสี

รังสี คือ ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว

รังสี AB สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ โดยมีจุด A เป็นจุดปลายของรังสี AB

**รังสี AB และ รังสี BA ไม่ใช่รังสีเดียวกัน