ฟังก์ชันการคำนวณทางคณิตศาสตร์ใน Excel

การคำนวนทางคณิตศาสตร์มีฟังก์ชันต่างๆ ดังนี้

=MOD (ตัวตั้ง,ตัวหาร) การหาค่าเศษจากการหาร

=SQRT การหาค่ารากที่สอง

=POWER การหาค่าเลขยกกำลัง

=RANDBETWEEN การสุ่มเลขจำนวนเต็มระหว่างขอบเขตที่กำหนด

=RAND การหาตัวเลขโดยการสุ่มค่าระหว่าง 0 – 0.9999

=FACT การหาค่าแฟ็กทอเรียล

=EXP การหาค่า Exponential หรือค่า e ยกกำลังด้วยตัวเลขที่กำหนด

=LOG การหาค่า Logarithm ของตัวเลขฐาน

=LOG10 การหาค่า Logarithm ฐานสิบของเลขจำนวนจริงบวก

=COMBIN การคำนวณจำนวนวิธีากการจัดกลุ่ม

=MINVERSE การหาค่าเมทริกซ์ผกผัน

=MDETERM การหาค่าดีเทอร์มินแนต์ของเมทริกซ์แบบจัตุรัส

=MMULT การหาค่าผลคูณของเมทริกซ์ 2 ชุด

=PRODUCT การหาค่าผลคูณของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข

=ABS การหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข

=SUM การหาผลรวมขอข้อมูล

=SUMIF การหาผลรวมของข้อมูล โดยระบุเงื่อนไข

=SUMPRODUCT การหาผลรวมของผลคูณตัวเลขหลาย ๆ กลุ่ม

=SUMSQ หาผลรวมของตัวเลขยกกำลัง 2

=SUBTOTAL หาผลรวมย่อย