คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเซต

เซต

เซต คือ กลุ่มสิ่งต่างๆ และสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นสมาชิก อะไรไม่เป็นสมาชิก

สัญลักษณ์

เช่น เซตของสระในภาษาอังกฤษ เขียนในรูปแบบของเซตได้ดังนี้  A = {a, e, i, o, u}

วิธีการเขียนเซต ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

1.แบบแจกแจงสมาชิก เช่น A = {1, 2, 3}

2.แบบมีเงื่อนไข เช่น B = { x|x เป็นจำนวนเต็ม และ X2= 4}

สัญลักษณ์แทนเซตของจำนวนต่าง ๆ

เซตของจำนวนจริงแทนด้วย R

เซตของจำนวนนับแทนด้วย N

เซตของจำนวนเต็มแทนด้วย I

เซตของจำนวนเต็มบวกแทนด้วย I+

เซตของจำนวนเต็มลบแทนด้วย I

เซตของจำนวนเฉพาะแทนด้วย P