ส่วนประกอบของ Worksheet ใน Excel

Worksheet ใน Excel เป็นเหมือนหน้ากระดาษไว้สำหรับทำงาน โดย Worksheet จะถูกแบ่งเป็นช่อง ๆ ที่เราเรียกกันว่าเซลล์ (Cell)

ส่วนประกอบของ Worksheet ใน Excel มีดังนี้

  • Name Box คือส่วนที่แสดงชื่อของเซลล์ที่ถูกคลิกหรือถูกโฟกัสอยู่ในขณะนั้น
  • Formula bar แถบสำหรับแสดงสูตรคำนวณของเซลล์ที่ถูกเลือก และเราสามารถใส่สูตรคำนวณให้กับเซลล์ต่าง ๆ ได้ที่แถบนี้
  • Active Cell คือตำแหน่งของเซลล์ที่ถูกโฟกัสอยู่ในขณะนั้น
  • Row แถวในตาราง Excel นับจากบนลงล่าง แสดงด้วยตัวเลข เริ่มตั้งแต่เลข 1 มีทั้งหมด 1,048,576 แถว
  • Column คือคอลัมน์ใน Excel นับจากซ้ายไปขวา แสดงด้วยตัวอักษร A ถึง XFD มีทั้งหมด 16,384 คอลัมน์
  • Cell คือช่องตารางที่เป็นชุดตัดระหว่างแถวและคอลัมน์ ซึ่งจะเรียกชื่อจากชื่อคอลัมน์ตามด้วยหมายเลขแถว เช่น A1, B1 เป็นต้น