โครงสร้างของฟังก์ชันใน Excel

ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานของฟังก์ชันก่อน เพื่อสามารถใช้งาน Excel ได้อย่างอย่างคล่องแคล่ว

โครงสร้างของฟังก์ชันใน Excel มีรูปแบบดังนี้

=ชื่อฟังก์ชัน(Argument1, Argument2, …, AgumentN)

  • ชื่อฟังก์ชัน เป็นส่วนที่บอกหน้าที่ของฟังก์ชัน จะใช้เป็นภาษาอังกฤษ
  • Argument เป็นส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชันนำมาใช้งาน ซึ่งจะเป็นข้อความ ตัวเลข ชื่อเซลล์ วันที่เวลา หรือชื่อฟังก์ชันก็ได้ ซึ่งแต่ละฟังก์ชันก็จะมี Argument ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยจะใช้เครื่องหมาย , comma คั่นระหว่าง Argument และบางฟังก์ชันก็อาจจะไม่มี Argument ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างในรูปเมื่อเราป้อนชื่อฟังก์ชันแล้ว โปรแกรมก็จะแสดงรายงาน Argument ให้เรา

ป้อนฟังก์ชันและ Argument ที่ต้องการใช้งานเสร็จแล้วกด Enter จะได้ผลลัพธ์ตามฟังก์ชันที่เราเรียกใช้งาน และในช่อง Formula Bar ก็จะแสดงสูตรที่ป้อนเข้าไปใน Excel

ข้อความจำเกี่ยวกับชื่อฟังก์ชัน

  • ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้
  • ข้อมูลที่เป็นเวลาต้องใส่เครื่องหมาย “” ครอบ
  • ห้ามใส่เครื่องหมาย , หรือ $ รวมทั้งเครื่องหมายที่ใช้กำหนดลักษณะตัวเลขใน Argument ของฟังก์ชัน