การใช้ Present Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Present Simple tense คือ tense ที่ใช้อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอ ใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นหรือเพื่ออธิบายกิจวัตร

ตัวอย่างเช่น :

I wake up at 6:00 every day. (action happening on a regular basis)

ฉันตื่นนอนเวลา 6.00 น. ทุกวัน (การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

The sun rises in the east. (fact that is always true)

พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก (ความจริงที่เป็นจริงเสมอ)

โครงสร้างของ Present Simple Tense

Subject + verb (base form) + object

รูปแบบประโยคบอกเล่าใน Present Simple Tense

ตัวอย่างเช่น :

I eat breakfast every day. (action happening on a regular basis)

ฉันกินอาหารเช้าทุกวัน (การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

It snows in the winter. (fact that is always true)

หิมะตกในฤดูหนาว (ความจริงที่เป็นจริงเสมอ)

She speaks English fluently. (fact that is always true)

เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง (ความจริงที่เป็นจริงเสมอ)

สำหรับประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it) คำกริยาจะต้องเติม s หรือ es เสมอ แต่ถ้าประธานเป็น I, You หรือประธานพหูพจน์ (We, They) กริยาไม่ต้องเติม s หรือ es

กฎสำหรับการเติม -s หรือ -es ต่อกริยาใน Present simple tense มีดังนี้

ในภาษาอังกฤษ Present Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอ สำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (He, She, It) กริยาจะถูกผันโดยการเติม -s หรือ -es ต่อท้ายคำกริยา

1. ให้เติม -es คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -s,-sh,-ch,-x หรือ -z

 • She watches TV every night.
 • He catches the bus to work.
 • It mixes the ingredients together.
 • The box closes with a latch.

2. กริยาที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + -y ให้เปลี่ยน -y เป็น -ies แต่ถ้าหากหน้า y เป็นสระ (A, E, I, O, U) ให้เติม s ได้เลย เช่น Play – Plays , Stay – Stays เป็นต้น

 • She carries her bag everywhere.
 • He worries about everything.
 • It copies the document.
 • The baby cries all the time.

3. คำกริยาอื่นๆ ส่วนใหญ่ให้เติม s ต่อท้ายกริยาได้เลย เช่น

 • She talks too much.
 • He walks to work every day.
 • It thinks for a long time.

รูปแบบประโยคปฏิเสธ Present Simple Tense

รูปประโยคปฏิเสธของ Present Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นความจริง โดยการเติม “do not” หรือ “does not” ก่อนคำกริยาโดยจะขึ้นอยู่กับประธานของประโยค

Subject (she, it) + does not + verb (base form) + object

Subject (I, we, they) + do not + verb (base form) + object

 • It does not rain today. วันนี้ฝนไม่ตก
 • She does not speak English. เธอไม่พูดภาษาอังกฤษ
 • I do not eat meat. ฉันไม่กินเนื้อสัตว์
 • We do not live in Paris. เราไม่ได้อาศัยอยู่ในปารีส
 • They do not play soccer on Sundays. พวกเขาไม่เล่นฟุตบอลในวันอาทิตย์

รูปแบบประโยคคำถาม Present Simple Tense

รูปแบบคำถามของ Present Simple Tense ใช้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอ โดยการเติม “do” หรือ “dos” ก่อนประธานของประโยค

Do/Does + subject + verb (base form) + object

 • Do you eat breakfast every day? คุณกินอาหารเช้าทุกวันหรือไม่
 • Do they play soccer on Sundays? พวกเขาเล่นฟุตบอลในวันอาทิตย์หรือไม่
 • Does it rain today? วันนี้ฝนตกไหม