ฟังก์ชันลำดับใน Excel

ฟังก์ชัน SEQUENCE ใน Excel ใช้สำหรับสร้างอาร์เรย์ของตัวเลขตามลำดับ ฟังก์ชันลำดับที่สามารถใช้ใน Excel ได้คือ Microsoft 365, Excel 2021

วิธีเติมลำดับอัตโนมัติ Excel

วิธีเติมลำดับใน Excel โดยมีค่าเริ่มต้นที่ 1 สามารถใช้ฟังก์ชัน SEQUENCE ได้ดังนี้

ใส่ลำดับที่อัตโนมัติ พิมพ์สูตรตามด้านล่างแล้ว กด enter จะได้ลำดับ 1-15

=SEQUENCE(15)

ผลลัพธ์ :

การสร้างลำดับอัตโนมัติในแนวนอน

หากต้องการสร้างลำดับอัตโนมัติในแนวนอน ให้ใส่อาร์กิวเมนต์เป็น 1 หรือจะไม่ใส่ก็ได้ และกำหนดจำนวนคอลัมน์ ดังตัวอย่างด้านล่าง

=SEQUENCE(1,15) หรือ
=SEQUENCE(,15)

ผลลัพธ์ :

สร้างลำดับอัตโนมัติใน Excel โดยเริ่มต้นที่ 50

หากต้องการสร้างลำดับที่อัตโนมัติโดยเริ่มต้นที่ 50 แบ่งเป็น 10 แถว 5 คอลัมน์ สามารถทำได้โดยใส่จำนวนที่ต้องการเริ่มต้นใน อาร์กิวเมนต์ ที่ 3 ดังตัวอย่างนี้

=SEQUENCE(10,5,50)

หากต้องการสร้างลำดับที่โดยให้เริ่มต้นที่ 50 และลำดับเพิ่มขึ้นที่ละ 5 อย่างเช่นจาก 50 เพิ่มเป็น 55, 60, 65 เป็นต้น สามารถใช้สูตรได้ดังนี้

การใช้ฟังก์ชัน SEQUENCE

SEQUENCE(rows, [columns], [start], [step])
  • Rows จำนวนแถว
  • Columns จำนวนคอลัมน์
  • Start จำนวนลำดับที่เริ่มต้น สามารถเป็นค่าบวกหรือลบก็ได้
  • Step การเพิ่มค่าของลำดับถัดไปต่อจากลำดับเริ่มต้น

ฟังก์ชันลำดับที่สามารถใช้ใน Excel ได้คือ Microsoft 365, Excel 2021