วิธีใช้ SUMIFS เพื่อหาผลรวมช่วงของวันที่ใน Excel และหาผลรวมของสินค้าหรือรายการต่างๆ แบบมีเงื่อนไข

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS จะใช้สำหรับการหาผลรวมของช่วงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข

สูตร SUMIFS :

=SUMIFS(range1, range2, “>”&condition1, range2, “<”&condition2)
 • range1 = ช่วงที่จะรวมค่า
 • range2 = ช่วงที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด
 • condition1 = ช่วงต่ำสุด
 • condition2 = ช่วงสูงสุด

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ในช่วงวันที่เพื่อหาผลรวมใน Excel

ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้สูตร SUMIFS เพื่อหาผลรวมของข้อมูลช่วงระหว่างช่วงวันที่หนึ่ง ถึงอีก วันที่หนึ่ง อย่างเช่น เราต้องการที่จะหาผลรวมข้อมูลของวันที่ 5/5/2022 ถึงวันที่ 25/11/2023 เราจะใช้สูตร SUMIFS ในการผลรวมของสินค้าช่วงวันที่ดังกล่าว

การหาผลรวมของช่วงวันที่สามารถทำได้ดังนี้

 • สร้างตารางที่ต้องการจะกำหนดวันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด และผลรวมของสินค้าในช่วงวันที่นั้นๆ
 • ในตัวอย่างกำหนดเป็นดังนี้ วันที่เริ่ม = I4 วันที่สิ้นสุด = I5 ผลรวม = I6
 • จากนั้นเราก็พิมพ์สูตรในช่องของผลรวม I6
=SUMIFS(E5:E11,F5:F11,">="&I4,F5:F11,"<="&I5)

จะได้ผลลัพธ์ในเซลล์ I6 ที่เป็นผลรวมยอดของสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในช่วงของ E5:E11 คือ 3192

อธิบายสูตร

=SUMIFS(range1, range2, “>=”&condition1, range2, “<=”&condition2)
=SUMIFS(E5:E11,F5:F11,">="&I4,F5:F11,"<="&I5)

range1 = ช่วงที่ต้องการวมข้อมูล (จากตัวอย่างคือ E5:E11)
range2 = ช่วงของเงื่อนไขที่ต้องการรวมข้อมูล (จากตัวอย่างคือ F5:F11 เป็นช่วงวันที่ 5/5/2022 ถึง 25/11/2023)
condition1 = ค่าต่ำสุดของเงื่อนไข (ช่วงวันที่ 5/5/2022)
condition2 = ค่าสูงสุดของเงื่อนไข (ช่วงวันที่ 25/11/2023)

วิธีการใช้สูตร SUMIFS ใน Excel รวมข้อมูลแบบใช้เงื่อนไข

สำหรับตัวอย่างนี้จะหาผลรวมของสินค้าบางชนิดและมีเงื่อนไขตามช่วงวันที่ดังกล่าว

ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะหาผลรวมของสินค้าที่เป็นทีวี ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5/5/2022 ถึง 30/11/2023 ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่โดยใช้สูตร SUMIFS ใน Excel สำหรับการคำนวณ

วิธีหาผลรวมของสินค้าที่เป็นทีวี จากตารางด้านบนสามารถทำได้ดังนี้

 • สร้างตารางที่ต้องการจะกำหนดวันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด รายการสินค้า และผลรวมของสินค้าในช่วงวันที่นั้นๆ
 • ในตัวอย่างกำหนดเป็นดังนี้ วันที่เริ่ม = I4 วันที่สิ้นสุด = I5 สินค้า = I6 ผลรวมของสินค้าที่ต้องการหา = I7
 • จากนั้นเราก็พิมพ์สูตรในช่องของผลรวมของสินค้าที่ต้องการหา (ทีวี) I7
=SUMIFS(E5:E15, F5:F15, ">="&I4, F5:F15, "<="&I5, D5:D15, I6)

อธิบายสูตรได้ดังนี้

 • E5:E15 = ช่วงคอลัมน์ของค่าที่ต้องการหาผลรวม
 • F5:F15 = ช่วงคอลัมน์ที่เป็นเงื่อนไขของวันที่
 • I4 = Start Date, condition1
 • I5 = End Date, condition2
 • I6 = รายการสินค้า (“ทีวี”)

จากตัวอย่างนี้จะแสดงผลลัพธ์ที่เซลล์ I7 โดยมีเงื่อนไขการหาผลรวมของ “ทีวี” และช่วงวันที่ 5/5/2022 ถึง 25/11/2023 ผลรวมที่ได้คือ 912

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาอ่านเรื่องการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้สูตร SUMIF ใน Excel นะคะ