เทคนิคการก็อปปี้และวางข้อมูลแบบต่างๆ

การก็อปปี้ข้ามเวิร์คบุ๊ค เราสามารถย้ายข้ามูลข้ามเวิร์คบุ๊คด้วยการ Copy และ Paste ได้เช่นกัน

แถบสูตร Formulas ใน Excel

ฟังก์ชันใน Formulas จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ตรรกะ (Logical) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณแบบมีเงื่อนไข เช่น ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์ TRUE OR FALSE สถิติ (Statistical) ใช้ในการคำนวณหาค่าทางสถิติ เช่น การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์…

การผสานเซลล์หรือการ Merge cells

การ Merge cells เป็นการรวมหลายๆเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรให้อยู่ตรงกลาง เหมาะแก่การจัดรูปแบบในส่วนของหัวข้อเรื่อง

การจัดตำแหน่งของข้อมูลในเซลล์

การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้งภายในเซลล์

การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel ก็เหมือนกับการจัดรูปแบบงานเอกสารอื่นๆ แต่การจัดรูปแบบใน Excel เราต้องคลิกเลือกเซลล์ที่

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ Excel จึงมีข้อมูลหลากหลายชนิด ซึ่งแบ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้

วิธีคำนวณหาค่า VAT 7% ด้วย Excel

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการคิด Vat 7% หรือการหาภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือที่เราเรียกกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้า และบริการของคนทำธุรกิจ

การจัดการ Worksheet

Worksheet คือ ชีทหรือพื้นที่การทำงานในหน้า Excel

การหาผลรวมตัวเลข

การหาผลรวมเป็นการนำค่าหลายค่ามารวมกันโดยใช้สูตร =SUMการหาผลรวมใน Excel ทำได้ง่ายๆและหลายวิธี

ฟังก์ชัน PMT ใน Excel การคำนวณค่างวดเงินกู้

ฟังก์ชัน PMT ใช้ในการคำนวณค่างวดที่เราจะต้องจ่ายหรือการคำนวณการจ่ายเงินกู้ จะคำนวณจากการชำระเงินที่คงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

การใส่สูตรเบื้องต้นใน Excel

การใส่สูตรใน Excel เราสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องหมาย = สูตรที่เราต้องการ ตำแหน่งเซลล์ที่จะรับค่าตัวเลขมาคำนวณ ใส่เครื่องหมายทีเราจะให้คำนวณ + – * / (บวก ลบ คูณ หาร) ตามทีเราต้องการจะคำนวณ

การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรใน Excel โดยใช้สูตร BAHTTEXT

ฟังก์ชัน BAHTTEXT เป็นการแปลงค่าจากจำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรเวลาที่เราต้องรวมยอดสุทธิจากค่าทีเป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษร

วิธีการหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel อย่างง่ายแค่ใช้สูตร และการหาเปอร์เซ็นต์ด้วย Quick Analysis

วิธีหาเปอร์เซ็นต์ใน Excel สามารถทำได้อย่างง่าย โดยสามารถใช้ฟังก์ชันและสูตรในตัวของ Excel เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้อย่างรวดเร็ว วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผลรวม ตัวอย่าง : เราจะหาว่ายอดขายแต่วันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด เอายอดขายของแต่ละวัน / ยอดรวมทั้งหมด โดยใส่เครื่องหมาย $ เพื่อล็อกเซลล์ยอดรวมเวลาที่ก็อปปี้สูตรจะได้ไม่เคลื่อน…

การขึ้นบรรทัดใหม่ Row เดิมใน Excel

ถ้าใน Microsoft Word เราจะกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใน Microsoft Excel เราต้องกด Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม…

การปริ้นงานใน Excel ให้พอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว

เมื่อเราต้องการสั่งปริ้นข้อมูลเอกสารให้มีขนาดพอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลไม่ต้องเปิดเอกสารหลายหน้าให้วุ่นวาย แต่เมื่อนำข้อมูลหลายๆหน้ามารวมกันในหน้าเดียวจะทำให้ตัวอักษรในเอกสารของเราเล็กลง https://www.youtube.com/watch?v=yyoUisA9WYw&feature=emb_title

การตรึงแนว Excel

เมื่อเรามีข้อมูลในไฟล์เยอะๆ เวลาที่เราเลื่อนดูข้างมูลที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้าง จะทำให้หัวข้อของเราเลื่อนขึ้นหายไปด้วย เมื่อเราต้องการดูหัวข้อก็ต้องเลื่อนขึั้นไปดูใหม่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน ดังนั้น การตรึงแนวจึงทำให้เราดูหัวข้องานของเราได้ง่ายขึ้น

การแปลงข้อมูลใน Excel จากแนวตั้งให้เป็นแนวนอน ด้วยฟังก์ชัน TRANSPOSE

1.  เรามีข้อมูลในแนวตั้งที่ต้องการแปลงให้เป็นแนวนอนคือ A2 ถึง B6 2. คลุมคอลัมน์ที่ต้องการวางข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนมีทั้งหมด 5 คอลัมน์ 2 แถว   3. พิมพ์สูตรในช่องสูตร =TRANSPOSE (A2:B6) แล้วกด…

การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น (การป้อนข้อมูลใน worksheet)

การป้อนข้อมูลใน worksheet คือ การนำข้อมูลของเรากรอกลงไปใน worksheet ซึ่งข้อมูลจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ข้อความ ตัวเลข เวลา และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วเรายังสามารถนำ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ มาใช้ประกอบข้อมูลของเราได้อีกด้วย