แถบสูตร Formulas ใน Excel

ฟังก์ชันใน Formulas จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ตรรกะ (Logical) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณแบบมีเงื่อนไข เช่น ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์ TRUE OR FALSE สถิติ (Statistical) ใช้ในการคำนวณหาค่าทางสถิติ เช่น การหาค่าเปอร์เซ็นไทล์…

การผสานเซลล์หรือการ Merge cells

การ Merge cells เป็นการรวมหลายๆเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรให้อยู่ตรงกลาง เหมาะแก่การจัดรูปแบบในส่วนของหัวข้อเรื่อง

การจัดตำแหน่งของข้อมูลในเซลล์

การจัดตำแหน่งข้อความแนวตั้งภายในเซลล์

การจัดรูปแบบตัวอักษร

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel ก็เหมือนกับการจัดรูปแบบงานเอกสารอื่นๆ แต่การจัดรูปแบบใน Excel เราต้องคลิกเลือกเซลล์ที่

ชนิดของข้อมูลที่ใช้ใน Excel

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ Excel จึงมีข้อมูลหลากหลายชนิด ซึ่งแบ่งเป็นชนิดต่างๆดังนี้

วิธีคำนวณหาค่า VAT 7% ด้วย Excel

บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการคิด Vat 7% หรือการหาภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT หรือที่เราเรียกกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้า และบริการของคนทำธุรกิจ

การจัดการ Worksheet

Worksheet คือ ชีทหรือพื้นที่การทำงานในหน้า Excel

การหาผลรวมตัวเลข

การหาผลรวมเป็นการนำค่าหลายค่ามารวมกันโดยใช้สูตร =SUMการหาผลรวมใน Excel ทำได้ง่ายๆและหลายวิธี

ฟังก์ชัน PMT ใน Excel การคำนวณค่างวดเงินกู้

ฟังก์ชัน PMT ใช้ในการคำนวณค่างวดที่เราจะต้องจ่ายหรือการคำนวณการจ่ายเงินกู้ จะคำนวณจากการชำระเงินที่คงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

การใส่สูตรเบื้องต้นใน Excel

การใส่สูตรใน Excel เราสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องหมาย = สูตรที่เราต้องการ ตำแหน่งเซลล์ที่จะรับค่าตัวเลขมาคำนวณ ใส่เครื่องหมายทีเราจะให้คำนวณ + – * / (บวก ลบ คูณ หาร) ตามทีเราต้องการจะคำนวณ

การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรใน Excel โดยใช้สูตร BAHTTEXT

ฟังก์ชัน BAHTTEXT เป็นการแปลงค่าจากจำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรเวลาที่เราต้องรวมยอดสุทธิจากค่าทีเป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษร

วิธีการหาเปอร์เซ็นต์ ใน Excel อย่างง่ายแค่ใช้สูตร และการหาเปอร์เซ็นต์ด้วย Quick Analysis

วิธีหาเปอร์เซ็นต์ใน Excel สามารถทำได้อย่างง่าย โดยสามารถใช้ฟังก์ชันและสูตรในตัวของ Excel เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้อย่างรวดเร็ว วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผลรวม ตัวอย่าง : เราจะหาว่ายอดขายแต่วันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด เอายอดขายของแต่ละวัน / ยอดรวมทั้งหมด โดยใส่เครื่องหมาย $ เพื่อล็อกเซลล์ยอดรวมเวลาที่ก็อปปี้สูตรจะได้ไม่เคลื่อน…

การขึ้นบรรทัดใหม่ Row เดิมใน Excel

ถ้าใน Microsoft Word เราจะกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใน Microsoft Excel เราต้องกด Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม…

การปริ้นงานใน Excel ให้พอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว

เมื่อเราต้องการสั่งปริ้นข้อมูลเอกสารให้มีขนาดพอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลไม่ต้องเปิดเอกสารหลายหน้าให้วุ่นวาย แต่เมื่อนำข้อมูลหลายๆหน้ามารวมกันในหน้าเดียวจะทำให้ตัวอักษรในเอกสารของเราเล็กลง https://www.youtube.com/watch?v=yyoUisA9WYw&feature=emb_title

การตรึงแนว Excel

เมื่อเรามีข้อมูลในไฟล์เยอะๆ เวลาที่เราเลื่อนดูข้างมูลที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้าง จะทำให้หัวข้อของเราเลื่อนขึ้นหายไปด้วย เมื่อเราต้องการดูหัวข้อก็ต้องเลื่อนขึั้นไปดูใหม่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน ดังนั้น การตรึงแนวจึงทำให้เราดูหัวข้องานของเราได้ง่ายขึ้น

การแปลงข้อมูลใน Excel จากแนวตั้งให้เป็นแนวนอน ด้วยฟังก์ชัน TRANSPOSE

1.  เรามีข้อมูลในแนวตั้งที่ต้องการแปลงให้เป็นแนวนอนคือ A2 ถึง B6 2. คลุมคอลัมน์ที่ต้องการวางข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนมีทั้งหมด 5 คอลัมน์ 2 แถว   3. พิมพ์สูตรในช่องสูตร =TRANSPOSE (A2:B6) แล้วกด…

การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น (การป้อนข้อมูลใน worksheet)

การป้อนข้อมูลใน worksheet คือ การนำข้อมูลของเรากรอกลงไปใน worksheet ซึ่งข้อมูลจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ข้อความ ตัวเลข เวลา และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วเรายังสามารถนำ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ มาใช้ประกอบข้อมูลของเราได้อีกด้วย