การขึ้นบรรทัดใหม่ Row เดิมใน Excel

ถ้าใน Microsoft Word เราจะกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใน Microsoft Excel เราต้องกด Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน Cell เดิม…

การสร้างจดหมายเวียน

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มีรูปแบบและเนื้อเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่ผู้รับจดหมาย การสร้างจดหมายเวียนมีขั้นตอนดังนี้

การปริ้นงานใน Excel ให้พอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว

เมื่อเราต้องการสั่งปริ้นข้อมูลเอกสารให้มีขนาดพอดีกับกระดาษ A4 หน้าเดียว เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลไม่ต้องเปิดเอกสารหลายหน้าให้วุ่นวาย แต่เมื่อนำข้อมูลหลายๆหน้ามารวมกันในหน้าเดียวจะทำให้ตัวอักษรในเอกสารของเราเล็กลง https://www.youtube.com/watch?v=yyoUisA9WYw&feature=emb_title

การตรึงแนว Excel

เมื่อเรามีข้อมูลในไฟล์เยอะๆ เวลาที่เราเลื่อนดูข้างมูลที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้าง จะทำให้หัวข้อของเราเลื่อนขึ้นหายไปด้วย เมื่อเราต้องการดูหัวข้อก็ต้องเลื่อนขึั้นไปดูใหม่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน ดังนั้น การตรึงแนวจึงทำให้เราดูหัวข้องานของเราได้ง่ายขึ้น

การแปลงข้อมูลใน Excel จากแนวตั้งให้เป็นแนวนอน ด้วยฟังก์ชัน TRANSPOSE

1.  เรามีข้อมูลในแนวตั้งที่ต้องการแปลงให้เป็นแนวนอนคือ A2 ถึง B6 2. คลุมคอลัมน์ที่ต้องการวางข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนมีทั้งหมด 5 คอลัมน์ 2 แถว   3. พิมพ์สูตรในช่องสูตร =TRANSPOSE (A2:B6) แล้วกด…

การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น (การป้อนข้อมูลใน worksheet)

การป้อนข้อมูลใน worksheet คือ การนำข้อมูลของเรากรอกลงไปใน worksheet ซึ่งข้อมูลจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ข้อความ ตัวเลข เวลา และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วเรายังสามารถนำ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ มาใช้ประกอบข้อมูลของเราได้อีกด้วย