การใช้ Future Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Future simple tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักใช้กับการแสดงเวลาเพื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด โครงสร้างของ Future Simple Tense Subject + will/shall + verb (base form)…

การใช้ Past Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Past Simple Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและเสร็จสิ้นไปแล้ว นอกจากนี้ยังใช้เพื่ออธิบายนิสัยในอดีตหรือข้อเท็จจริงในอดีต Past Simple Tense เกิดจากการเติม -ed ในคำกริยาปกติ หรือใช้กริยาอปกติ โครงสร้างของ Past Simple Tense…

การใช้ Present Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Present Simple tense คือ tense ที่ใช้อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอ ใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นหรือเพื่ออธิบายกิจวัตร ตัวอย่างเช่น : I wake up at…