งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือส่ง

หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

งานสารบรรณ การรับหนังสือ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดำเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องหรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการต่อไป 2. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดดังนี้ 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ กรอกรายละเอียดดังนี้…

หนังสือราชการ 6 ประเภท

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือราชการแบ่งเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 1. หนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อราชการแบบเป็นพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 2. หนังสือภายใน เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก…