วิธีหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมเลขคณิต คือ การเอาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูล การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมีอยู่ 2 วิธี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่  ก็คือข้อมูลที่เรียงข้อมูลมาให้เลย ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรด้านล่างนี้ ตัวอย่าง ให้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่อไปนี้ 12, 12, 10, 8, 22, 16,…

ฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยใน Excel ฟังก์ชัน AVERAGE

การหาค่าเฉลี่ยใน Excel สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE หรือ AVERAGEIF ซึ่งช่วยคำนวณค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่คุณระบุได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ การใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ในการหาค่าเฉลี่ยใน Excel =AVERAGE(number1, [number2], …) เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยใน Excel…