การใช้ Future Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Future simple tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักใช้กับการแสดงเวลาเพื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด โครงสร้างของ Future Simple Tense Subject + will/shall + verb (base form)…