วิธีใช้ SUMIFS เพื่อหาผลรวมช่วงของวันที่ใน Excel และหาผลรวมของสินค้าหรือรายการต่างๆ แบบมีเงื่อนไข

การใช้ฟังก์ชัน SUMIFS จะใช้สำหรับการหาผลรวมของช่วงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข สูตร SUMIFS : ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ในช่วงวันที่เพื่อหาผลรวมใน Excel ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้สูตร SUMIFS เพื่อหาผลรวมของข้อมูลช่วงระหว่างช่วงวันที่หนึ่ง ถึงอีก วันที่หนึ่ง อย่างเช่น…