การใช้ Present Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Present Simple tense คือ tense ที่ใช้อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอ ใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นหรือเพื่ออธิบายกิจวัตร ตัวอย่างเช่น : I wake up at…