ฟังก์ชัน Text ใน Excel

ฟังก์ชันก์ Text เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการข้อมูลประเภทตัวอักษรใน Excel อย่างเช่น การนับตัวอักษร การตัดตัวอักษรด้านซ้าย/ขวา การทำตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กทั้งหมด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งข้างต้นที่กล่าวล้วนเป็นการจัดการข้อมูลใน Excel ที่ต้องใช้ฟังก์ Text ทั้งนั้น

ฟังก์ชัน PROPER ใน Excel ใช้จัดการข้อความให้คำนั้นขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

สูตร =PROPER(text) ตัวอย่าง : เราจะแปลงคำว่า gReEN bEanS

ผลลัพธ์ที่ได้ตัวอักษรตัวแรกของคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ

ฟังก์ชัน UPPER ใน Excel ใช้จัดการข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

สูตร =UPPER(text) ตัวอย่างการใช้สูตร เปลี่ยนคำว่า “expert” ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ฟังก์ชัน LOWER ใน Excel ใช้จัดการข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

สูตร =LOWER(text) ตัวอย่างการใช้สูตร เปลี่ยนคำว่า “REquiReMent” ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด

ฟังก์ชัน LEN นับจำนวนตัวอักษร  ซึ่งจะรวมทั้งช่องว่าง สระ และวรรณยุกต์ด้วย

สูตร =LEN(text) ตัวอย่างการใช้สูตร ต้องการนับคำว่า “School” มีกี่ตัวอักษร และต้องการนับประโยคที่ว่า “ฟังก์ชัน LEN เป็นฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนตัวอักษร” ว่ามีกี่ตัวอักษร สามารถใช้สูตรได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

ซึ่งเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขจำนวนนับ

ฟังก์ชัน RIGHT ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตัดคำจากทางขวา โดยสามารถกำหนดว่าจะตัดกี่ตัวอักษร

สูตร =RIGHT(text) ตัวอย่าง : ต้องการตัดข้อความของคำว่า “การใช้สูตรExcel” 5 ตัวอักษรจากด้านขวา

หมายความว่าให้ตัดตัวอักษรจากด้านขวา 5 ตัวอักษร จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษรดังนี้

ฟังก์ชัน LEFT ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตัดคำจากทางซ้าย โดยสามารถกำหนดว่าจะตัดกี่ตัวอักษร

สูตร =LEFT(text) ตัวอย่าง : ต้องการตัดข้อความของคำว่า “การใช้สูตรExcel” 3 ตัวอักษรจากด้านซ้าย

หมายความว่าให้ตัดตัวอักษรจากด้านซ้าย 3 ตัวอักษร จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวอักษรดังนี้