นับจำนวนเซลล์ด้วยฟังก์ชัน COUNTA ใน Excel

ฟังก์ชัน COUNTA ใน Excel เป็นฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนเซลล์ ทั้งเซลล์ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร

รูปแบบของฟังก์ชัน

=COUNTA

ตัวอย่างวิธีใช้ฟังก์ชัน COUNTA

1. พิมพ์สูตร =COUNTA(

2. เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการนับ ) ตัวอย่างเลือกช่วง D2:D9

3. เมื่อพิมพ์สูตรและเลือกช่วงเซลล์เสร็จแล้ว enter จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปภาพด้านล่าง

ฟังก์ชัน COUNT

หากเป็นการใช้ฟังก์ชัน COUNT จะสามารถนับจำนวนได้เฉพาะช่วงเซลล์ที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

รูปแบบฟังก์ชัน

=COUNT

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNT

1. พิมพ์สูตร =COUNT(

2. เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการนับ ) ตัวอย่างเลือกช่วง A2:A9

3. เมื่อพิมพ์สูตรและเลือกช่วงเซลล์เสร็จแล้ว enter จะได้ผลลัพธ์ ดังรูปภาพด้านล่าง

*** เราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน COUNT นับเซลล์ที่เป็นตัวอักษรได้ ถ้าเป็นเซลล์ที่เป็นตัวอักษรจะใช้ฟังก์ชัน COUNTA ดังตัวอย่างด้านบน