หมวดหมู่ของฟังก์ชันใน Excel ในแท็บ Formulas

สำหรับการใช้งานฟังก์ชันใน Excel เมื่อเราคลิกเลือกที่ แท็บ Formulas จะมีแสดงฟังก์ในการใช้งานออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้

1. Insert Function เป็นเมนูสำหรับหรับเปิดหน้าต่างที่จะใช้ในการเพิ่มฟังก์ชัน

2. AutoSum เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น sum หาผลรวม, Average หาค่าเฉลี่ย, Count Number นับจำนวนข้อมูล, Max หาค่าสูงสุด, Min หาค่าต่ำสุด

3. Recently Used เป็นเมนูที่ใช้สำหรับเปิดดูฟังก์ชันที่เคยเรียกใช้งานล่าสุด

4. Financial เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำนวณด้านการเงิน เช่น การหาค่าเสื่อมราคา, คำนวณอัตราดอกเบี้ย, คำนวณงวดการชำระหนี้ เป็นต้น

5. Logical เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานด้านตรรกศาสตร์ ในการเปรียบเทียบเงื่อนไข จริง เท็จ

6. Tex เป็นฟังก์ชันที่ใช้เกี่ยวกับข้อความ ตัวอักษร เช่น การนับจำนวนตัวอักษร ฟังก์ชันตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ – พิมพ์เล็ก แปลงจำนวนเงินบาทให้เป็นข้อความ เป็นต้น

7. Date & Time เป็นฟังก์ชัน วัน เดือน ปี เวลา ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการคำนวณ หาจำนวนวันทำงาน หาวันเดือนปีปัจจุบันที่กำลังทำงาน เป็นต้น

8. Lookup & Reference เป็นฟังก์ชันค้นหาและอ้างอิง จะใช้ในการค้นหาข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณต่อ

9. Math & Trig เป็นฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ ใช้ในการคำนวณเรขาคณิต, ตรีโกณมิติ, อย่างเช่น การหาค่า sin, หารากที่2, หาค่าสัมบูรณ์ เป็นต้น

10. More function เป็นเมนูที่รวบรวมฟังก์ชันที่ใช้ในงานเฉพาะด้านไว้

  • Statistical ใช้คำนวณหรือประมวลผลทางสถิติ
  • Engineering ใช้คำนวณงานด้านวิศวกรรม
  • Cube ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
  • Information ใช้จัดการข้อมูลและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเซลล์
  • Compatibility ใช้สำหรับรองรับฟังก์เก่า ๆ บางฟังก์ชัน
  • Web ใช้ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และเอกสาร XML