การใช้ Future Simple Tense โครงสร้าง Tense พื้นฐานในภาษาอังกฤษ

Future simple tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักใช้กับการแสดงเวลาเพื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด

โครงสร้างของ Future Simple Tense

Subject + will/shall + verb (base form) + object

การใช้ Future Simple Tense จะใช้ “will” หรือ “be going to + verb”

ตัวอย่าง

 • I will visit my grandparents next week. ฉันจะไปเยี่ยมปู่ย่าของฉันในสัปดาห์หน้า
 • They are going to have a baby in the spring. พวกเขากำลังจะมีลูกในฤดูใบไม้ผลิ

นอกจากนี้ยังสามารถ future simple tense โดยการใช้ “shall” ในภาษาที่เป็นทางการและจะไม่ค่อยพบในสมัยใหม่

 • We shall leave at dawn. เราจะออกเดินทางในเวลารุ่งสาง

Future simple tense ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เช่น การกระทำที่วางแผนไว้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และยังสามารถใช้ในการทำนายหรือแสดงความเต็มใจหรือตั้งใจ

ตัวอย่าง

 • The train will arrive at 10:00 am. (certainty)
 • I will call you when I get home. (plan)
 • It will rain tomorrow. (prediction)
 • We are going to start our own business. (intention)

รูปแบบประโยคปฏิเสธของ Future simple tense จะใช้ “will not” / “won’t”+ Verb หรือ “shall not” / “shan’t”

ตัวอย่าง

 • I will not go to the store.
 • They won’t be able to come.
 • We shall not attend the meeting.

รูปแบบประโยคคำถามของ Future simple tense จะสลับการตำแหน่งของ Subject กับ “will” หรือ “shall”

ตัวอย่าง

 • Will you come to the party?
 • Shall we order takeout?